De Denkstijltest

                                                  
Controleer hier het MindSonar zegel op echtheid

Wat is het?  
 
Uw manier van denken bepaalt in sterke mate hoe u zich voelt en hoe u handelt. Dat geldt voor individuen, maar ook voor teams en organisaties. Metaprofiel Analyse® (MPA) is een methode waarmee denkstijlen gemeten kunnen worden: een soort röntgenapparaat voor het menselijk denken. MPA meet niet wat u denkt, maar hoe u denkt. MPA brengt uw persoonlijke denkstijl – of die van uw team of uw organisatie – in kaart.

Wat wordt hier bedoeld met denken?
 
Met het woord ‘denken’ doelen we niet alleen op uw gedachten maar ook op wat u voelt en wat u doet. Denken, voelen en doen hangen in sterke mate met elkaar samen. Hoe u denkt bepaalt wat u opvalt en wat u ontgaat: uw denkstijl zet als het ware filters voor wat u in uw omgeving ziet en hoort. Uw denkstijl bepaalt uw filters en uw filters versterken uw denkstijl. Deze wisselwerking tussen denken en waarnemen bepaalt wat u voelt. Die drie dingen samen (wat u denkt, wat u waarneemt en wat u voelt) bepalen op hun beurt hoe u in een gegeven situatie handelt.
We gaan er overigens van uit, dat u in verschillende situaties heel verschillend kunt denken. Op uw werk bijvoorbeeld, denkt u misschien heel anders dan wanneer u met uw hobby of uw kinderen bezig bent. Daarom meet MPA altijd uw denkstijl voor een bepaalde situatie.

Wisselwerkingen tussen denken, waarnemen, voelen en handelen
 
Wat wordt er precies gemeten?

Dit zijn de dertien aspecten van uw denken die MPA in kaart brengt:
 1. Proactief of reactief?
  Ben ik meer een doener of een denker? Neem ik snel initiatief of overweeg ik eerst verschillende kanten van de zaak?
 2. Naartoe of weg van?
  Word ik geleid door de doelen die ik wil bereiken? Of wil ik vooral problemen oplossen en moeilijkheden voorkomen?
 3. Interne of externe referentie?
  Ga ik af op mijn eigen normen en waarden of ga ik op anderen af om te weten wat goed of fout is?
 4. Opties of procedures?
  Denk ik meer in keuzemogelijkheden of denk ik meer in stappenplannen?
 5. Voldoet wel of voldoet niet?
  Richt ik mijn aandacht op wat er goed gaat en wat er klopt of richt ik mijn aandacht op wat er niet goed gaat en wat er niet klopt?
 6. Controle binnen of buiten zelf?
  Heb ik het idee dat ik mijn omgeving bepaal, of denk ik dat mijn omgeving mij bepaalt?
 7. Globaal of specifiek?
  Denk ik in grote lijnen of let ik op de details?
 8. Handhaving, ontwikkeling of verandering?
  Houd ik van stabiliteit, houd ik van geleidelijke verandering of houd ik van snelle verandering?
 9. Mensen, activiteiten of informatie?
  Wat vind ik het belangrijkste? Relaties, handelingen of gegevens?
 10. Concept, structuur of gebruik?
  Ben ik meer bezig met de essentie, met de samenhang of met de toepassing in de praktijk?
 11. Samen, nabijheid of alleen?
  Houd ik van hechte samenwerkingsverbanden, van lossere teams of doe ik het liever helemaal alleen?
 12. Heden, verleden of toekomst?
  Op welke van deze drie tijdsfactoren ben ik het meest gericht?
 13. Visueel, auditief of kinesthetisch?
  Denk ik meer in beelden, meer in geluiden of meer in gevoelens?
        
           Voorbeeld grafiek

Waarvoor wordt MPA MindSonar® gebruikt?
In grote lijnen zijn de doelen waarvoor MPA MindSonar® wordt gebruikt de volgende:

Communicatie verbeteren
De boodschappen die worden uitgewisseld tussen mensen en tussen c.q. binnen groepen, teams, afdelingen of organisaties beter op elkaar afstemmen, waardoor de communicatie (de ontvangst van de boodschappen) wordt verbeterd.

Coachen
Mensen helpen begrijpen waarom zij vastlopen (d.w.z. onprettige emoties en gedragsmatige beperkingen ervaren) in bepaalde situaties en waarom zij floreren (d.w.z. prettige emoties en gedragsmatige vrijheid ervaren) in andere situaties en onder andere omstandigheden. Op basis van deze inzichten doelgericht verandering m.b.t. bepaalde denkstijlelementen (metaprogramma’s) op gang brengen.

Teambuilding
Wanneer wij tijdens het optimaliseren van de samenwerking binnen uw team MPA gebruiken, dan meten wij meestal eerst de denkstijl van ieder teamlid afzonderlijk. Vervolgens bespreken wij met het team hoe deze denkstijlen tot wrijvingen en conflicten kunnen leiden, maar ook hoe ze elkaar kunnen aanvullen en ondersteunen. U gaat uw collega’s beter begrijpen en uw collega’s gaan u beter begrijpen. Ook bespreken wij wat de sterke en zwakke punten zijn van het team en hoe u daar rekening mee kunt houden. Eventueel kunt u met MPA ook bepalen aan wat voor soort nieuwe collega uw team het meest behoefte heeft.

Werk- en leersituaties afstemmen op mensen
Werk- en leersituaties wat betreft de manier van denken die voor het werken of leren gewenst is, beter afstemmen op de manier van denken van de mensen die bij deze werk- en leerprocessen betrokken zijn.

Presentatie verbeteren
Bepalen van de denkstijlelementen die in bepaalde voorstellen, plannen, maatregelen, instructies, voorlichtingsmaterialen e.d. prevaleren. De denkstijl van de gegeven doelgroep bepalen. Op grond van deze informatie de aansluiting van de
voorstellen, plannen, e.d. aanpassen aan de denkstijl van de doelgroep, teneinde de presentatie voor die doelgroep duidelijker en acceptabeler te maken.

Beter selecteren
Vaststellen welke denkstijlelementen prevaleren bij mensen die in een gegeven functie goed functioneren. Of met een opdrachtgever overleggen over de denkstijl die voor een gegeven functie gewenst is. Mensen selecteren die qua denkstijl op de goed functionerende voorgangers lijken of aan het wensprofiel van de opdrachtgever voldoen.

Competenties inzichtelijk maken
In kaart brengen wat qua denkstijl en criteria de achterliggende structuur is van een gegeven set competenties.

Modelleren
In kaart brengen wat de manier van denken is die bepaalde mensen in staat stelt om uitzonderlijke prestaties te leveren, teneinde dat vermogen overdraagbaar(der) te maken.

Culturen veranderen
De gemiddelde denkstijl in een groep vaststellen, teneinde te bepalen welke denkstijlelementen kunnen worden aangepast om de cultuur binnen de betreffende groep te veranderen.